top of page

הסכמה למגמות האמנות

המלצה עבור הקמת מרכז "דעת חיים"

לאור היכרותי עם דיקלה לאה הראל תלמידתי לשעבר במכללת בית וגן בירושלים , ולאור בקשתה אני מבקש להמליץ על הקמת מרכז , באמצעותה ,שתכליתו לעזור בהפנמת ערכי היהדות באמצעות המקצועות היצירתיים. למיטב הבנתי המרכז העתידי אמור לאפשר מתן ביטוי לעולמה הפנימי של האשה כדי לרומם את חייה לאהבת ה' ויראתו. המרכז המדובר, כפי שהצהירה בפני דיקלה, אמור להקפיד על גדרי ההלכה והתאמת הנושאים הנלמדים לנפשן של תלמידות המבקשות יראת ה'. ידוע לי על מאמצים רבים של דיקלה לבדוק את ההיבטים ההלכתיים של הנושאים הנלמדים, ולהעמיק בנושאים עדינים ורגישים הנגזרים מהעיסוק האמנותי. כל דברי הנ"ל אינם פוטרים כמובן את האחראים לנושא המדובר לערוך בדיקה עצמאית ומקיפה בעצמם.

בברכה רבה

 

יוחאי רודיק

מנהל תחום דעת (מחשבת ישראל)

מינהל החינוך הדתי

משרד החינוך

 

הסכמה למגמת היוגה

קורס יוגה ותורת הנפש הוקם במסגרת מכללת אילמה שהיא מכללה חרדית וממשיך לפעול עם אותן

מורות במסגרת דעת חיים – גם הוא מרכז בניהול חרדי.

מתוקף זה, לימודי היוגה נערכים בהתאם לרוח היהדות ולהלכות הרלוונטיות לנושא זה.

התרגול יוגה נעשה בפשטות כמו כל ספורט אחר ואינו מכיל כל סממן שאינו שייך לדתנו.

לימודים אלו גובו בדעת תורה ובהסכמת הרבנים הבאים שנתנו הסכמתם בהקמת הקורס תחת מכללת אילמה:

  • הרב שלמה משה עמאר שליט"א -הרב הראשי הספרדי של ירושלים   *  

 

  • הרב מרדכי שיינברגר שליט"א - נשיא תנועת "האומה", נשיאה הרוחני של "מודעות", מייסד ישוב "אור הגנוז", מחבר ספרי הגות וקבלה   *  

 

  • הרב יוסף לזרוביץ שליט"א – מו"צ בית דין, חסידות גור  *  

 

  *  הרב שמואל אליהו שליט"א  - רב העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית וחבר ועדות הכשרות הארצית והמקוואות של הרבנות הראשית.

bottom of page